08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

ข้อมูลระดับหน่วยงาน

ทดสอบข้อมูลหน่วยงาน การประกันคุณภาพภายใน บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน แผนการจัดการความรู้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการกำกับการติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนและผลการพัฒนาบุคลากร แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์(หนังสือราชการภายใน) รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์(หนังสือราชการภายนอก)