08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พรบ.ข้าราชการพลเรือนแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 พรบ.ข้าราชการพลเรือนแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ.2551 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2566