08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง Academic Cluster การเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา การแก้ไขปัญหาที่ดินวิทยาเขตพัทลุง การดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ศูนย์พัทลุงศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย การปรับมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) แนวทางการจัดตั้งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยทักษิณ การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ แนวทางการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ การดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (International Graduate Program) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและบริการทางการแพทย์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการจัดตั้งหน่วยงานลักษณะพิเศษ การพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย การดำเนินงานของศูนย์การแพทย์