08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

เอกสารเผยแพร่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศราชกิจจานุเบกษา รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติย่อสภามหาวิทยาลัย คำสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หนังสือรวมมติสภามหาวิทยาลัย หนังสือรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ แบบฟอร์มการยืมวัสดุ-อุปกรณ์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เรื่องน่ารู้ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติจาก สกอ. ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย กระบวนการสรรหาอธิการบดี กระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ประกาศที่ออกโดยอธิการบดี (ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย)