08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย