08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เยี่ยมชมพื้นที่สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566