08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566

าสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง