08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565

           คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566  ออกประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   และให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

           ขอเชิญศึกษารายละเอียดการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เอกสารแนบ