08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เอกสารแนบ