08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์

                  คณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (สำหรับบุคคลภายนอก) (Word)

แบบประวัติผู้สมัคร (Word)

หนังสือรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)


ใบสมัคร