08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

                 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยกาจัดการเพื่อการพัฒนา

กรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (PDF)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (สำหรับบุคคลภายนอก) (Word)

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (Word)

แบบประวัติผู้สมัคร/ผู้ตอบรับการทาบทาม (Word)

แบบตอบรับการทาบทาม (Word)

แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)

แบบแสดงความคิดเห็นการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (Word)