08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

                     คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีตณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชนและนำเสนอแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 4 ปี

กรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (PDF)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ) (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ)  (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (สำหรับบุคคลภายนอก) (Word)

แบบเสนอชื่อผู้สมควรเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (Word)

แบบประวัติผู้สมัคร/ผู้ตอบรับการทาบทาม (Word)

แบบตอบรับการทาบทาม (Word) 

แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)