08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                      คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีณะมนุษยศาสตร์เละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนำเสนอแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี

กรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (PDF) 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สำหรับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ)  (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ)  (Word)

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สำหรับบุคคลภายนอก) (Word)

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Word)

แบบประวัติผู้สมัคร/ผู้ตอบรับการทาบทาม  (Word)

แบบตอบรับการทาบทาม  (Word)

แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง (Word)