08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง บทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของรัฐบาล
โครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (Retreat “ การปรับโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ”
ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2566
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2