08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ