08 7289 7733 หรือ 0 7431 7635 tsu_spa@tsu.ac.th

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

  • คู่มือและแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Word)
  • คู่มือและแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (PDF)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (คลิก)
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (คลิก)
  • แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Word)
  • แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (PDF)