TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ประชุมสภาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุม ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
การสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565“พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง”
นายกสภามหาวิทยาลัยพบปะสภาคณาจารย์และพนักงาน
โครงการสัมมนาระดมสมอง (Retreat) “มหาวิทยาลัยทักษิณ: อนาคต โอกาส และความท้าทาย”และประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2565
ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2
ประชุม โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 4
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จัดประชุมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณธของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจัดประชุม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ประชุมโครงการประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการและหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีณะวิศวกรรมศาสตร์พบปะบุคลากรคณะวิศวรกรม และสภาคณาจารย์และพนักงาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ พบประผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดคณะนิติศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พบประผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พบประผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พบประผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
คระกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พบปะผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.ทักษิณ”


หน้าที่ :