TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  กลับหน้าหลัก
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
การสรรหาอธิการบดี


หน้าที่ :