ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
เว็บไซต์สภาฯ(เก่า)
Facebook : Tsucouncil Tsuspa
 
ติดต่อเรา กลับหน้าหลัก

ภารกิจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา นาคจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7501)

 ภารกิจเว็บไซต์ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา นาคจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7501)

 ภารกิจควบคุมภายใน (นางสาวเพ็ญวดี กาวชู หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7504)

 ภารกิจบริหารความเสี่ยง (นางสาวเพ็ญวดี กาวชู หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7504)

 ภารกิจประชุมคณะกรรมการอุทรธณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (นางสาวเพ็ญวดี กาวชู หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7504)

 ภารกิจการเงินและงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ (นางสาวเพ็ญวดี กาวชู หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7504)

 ภารกิจธุรการ (นางสาวอินทุพร ครุธามาศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7500)

 การกิจประชุมสภามหาวิทยาลัย (นางสาวเกวลี ภาระบุญ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7505) และ (นางสาวจินตนา นาคจินดา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7501)

 ภารกิจสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (นางสาวจินตนา นาคจินดา โทรศัพท์ภายใน 7501) (นางสาวเพ็ญวดี กาวชู หมายเลขโทรศัพทฺ์ภายใน 7503)

 ภารกิจประกันคุณภาพ ภารกิจการจัดการความรู้ (นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7502

 ภารกิจประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายวิชาการ , ) นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7502

 ภารกิจประเมินอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ หัวหน้าส่วนงานอื่น (นางสาวสุกัญญา กำเนิดมณี) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7506 และนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7502

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา นาคจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7501

 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ภายอก 074-317635 หมายเลขโทรสาร 074-317636 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7501-7506