ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
         ด้านการเงิน
เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักการและนโยบายการบัญชี ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2551
หลักการและนโยบายการบัญชี ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
อัตราการเก็บ วิธีการจัดเก็บ เงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บ ปรับปรุงอัตรา เปลี่ยนแปลง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
การยกเลิก ยกเว้น การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักการนโยบายบัญชี

-->  หน้า 1