ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
         ด้านบริหารบุคคล
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
การปรับเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
แต่งตั้งเมธาจารย์ ประจำปีพ.ศ. 2562

-->  หน้า 1