ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
ชื่อและอักษรย่อปริญญาสาหรับสาขาวิชา
เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจำส่วนงาน
จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1