ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กลับหน้าหลัก
      สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 - พฤษภาคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
-->  หน้า 1