ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กลับหน้าหลัก
      สภามหาวิทยาลัยทักษิณชุดปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 24 พฤษภาคม 2567)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมกฤต (ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566))
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ดร. เจษฎา ช.เจริญยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา
นายบรรยง พงษ์พานิช
-->  หน้า 1