ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      นโยบายสภามหาวิทยาลัย
การดำเนินงานของศูนย์การแพทย์
การพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งหน่วยงานลักษณะพิเศษ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและบริการทางการแพทย์
การดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (International Graduate Program)
แนวทางการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การบริหารจัดการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง
การพัฒนาฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางการจัดตั้งสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
การลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
การปรับมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ศูนย์พัทลุงศึกษา
การดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาที่ดินวิทยาเขตพัทลุง
การเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
Academic Cluster
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลา
-->  หน้า 1