ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์มเสนอเรื่องวาระ
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายการเงิน
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับผู้บริหาร)
แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับกรรมการ)
-->  หน้า 1