ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
 
กลับหน้าหลัก
    เอกสารเผยแพร่  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แจ้งมติย่อสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเสนอเรื่องวาระ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมมติสภามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์มการยืมวัสดุ-อุปกรณ์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
เรื่องน่ารู้
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติจาก สกอ. ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
เรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
กระบวนการสรรหาอธิการบดี
กระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
-->  หน้า 1