ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
     
 
 
กลับหน้าหลัก
    เอกสารเผยแพร่  
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมมติสภามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเสนอเรื่องวาระ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติจาก สกอ. ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
เรื่องน่ารู้
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาิทยาลัย
แจ้งมติย่อสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการยืมวัสดุสำนักงาน
ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
-->  หน้า 1 [ 2