ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
     
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
อำนาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน  
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา (นายกสภามหาวิทยาลัย)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายประสิทธิ์ ชูเมือง (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายนนทพล นิ่มสมบุญ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
-->  หน้า 1