ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน
การประกันคุณภาพภายใน
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับการติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร
เรื่องร้องเรียน
แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ
การประเมินความพึงพอใจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์(หนังสือราชการภายใน)
รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์(หนังสือราชการภายนอก)
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน กลับหน้าหลัก
    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
ประกาศผลการจัดซิ้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซิ้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
ประกาศผลการจัดซิ้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
ประกาศผลการจัดซิ้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
-->  หน้า 1