ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
การสรรหาอธิการบดี
บทความจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
แบบสมัคร
แบบเสนอชื่อ
แบบตอบรับการทาบทาม
ปฏิทินการสรรหาอธิการบดี
รายชื่อส่วนงานและหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 4 ปี
 
การสรรหาอธิการบดี กลับหน้าหลัก
    แบบเสนอชื่อ  
-->  หน้า 1