ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
 
เอกสารเผยแพร่ กลับหน้าหลัก
    เอกสารเผยแพร่  
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมมติสภามหาวิทยาลัย
หนังสือรวมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเสนอเรื่องวาระ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติจาก สกอ. ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
เรื่องน่ารู้
แจ้งมติย่อสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการยืมวัสดุสำนักงาน
ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียน
การร้องเรียน
ขั้นตอนเสนอเรื่องร้องเรียน
ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
-->  หน้า 1