ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพภายใน (SAR)
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับการติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร
เรื่องร้องเรียน
แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ
การประเมินความพึงพอใจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง  
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2562
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างตุลาคม 2562
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างธันวาคม 2562
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างมกราคม 2563
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลจัดซิื้อจัดจ้างมีนาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2563
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
-->  หน้า 1