ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
     
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพภายใน (SAR)
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี
ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประเมินคุณธรรม
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับการติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร
เรื่องร้องเรียน
แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ
การประเมินความพึงพอใจ
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    แผนการจัดการความรู้  
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552-2553
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
-->  หน้า 1