ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
การประกันคุณภาพภายใน (SAR)
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี
ขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    แผนการจัดการความรู้  
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2550
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552-2553
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
-->  หน้า 1