ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพภายใน (SAR)
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
บริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
แผนการจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น
คู่มือการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับการติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร
เรื่องร้องเรียน
แผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ
การประเมินความพึงพอใจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
เกี่ยวกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย กลับหน้าหลัก
    การประกันคุณภาพภายใน (SAR)  
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2551
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2552
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2553
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2554
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563
-->  หน้า 1