ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3
 
     

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ในฐานะประธานเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ และพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 18426 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco WebEx