ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
 
     

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวลและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม และพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 18427 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco WebEx