ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
 
     

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 18426 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco WebEx