ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.66 ถึงวันที่ 10 ก.พ.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  ออกประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   และให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 มีนาคม 2566 

          ขอเชิญศึกษารายละเอียดการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 1 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (คลิก)

2. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย) (Word)(PDF)

3. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น) (Word)(PDF)

4. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบเสนอชื่อ (สำหรับสภาคณาจารย์และพนักงาน) (Word)(PDF)

5. แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (Word)(PDF)

6. ข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวาย การถวาย และการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2541 – ปีการศึกษา 2563 (คลิก)