ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาการสรรหาผู้สมควรดำรตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ